ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ! ᠬᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠺᠯᠤᠨ  ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠟ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ 《 ᠪᠦᠪᠡᠶ 》   ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠲᠤ  ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠪᠡ
2018.04.03 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ28~29 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠲᠦ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠟ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠟ — ᠮᠢ ᠺᠠᠷᠧ ᠮᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃
 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠲᠦ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠟ — ᠮᠢ ᠺᠠᠷᠧ ᠮᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠥᠩ ᠺᠢ ᠵᠸᠩ ᠪᠢᠶᠣᠣ  ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠪᠡ ᠃ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ ᠥᠰᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠥᠩ ᠺᠢ ᠵᠸᠩ ᠪᠢᠶᠣᠣ  ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ《 ᠮᠢ ᠺᠠᠷᠧ ᠮᠢ 》  ᠬᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 28~29 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠬᠡ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠦᠪᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠶ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠳᠣᠷᠪᠢ  ᠲᠠᠶ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ  ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ   ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠲᠦ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ  ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠲᠦ ‍ᠺᠯᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ᠟ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ ᠤᠨ   ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠮᠡᠨᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠟ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠟ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠟ᠣᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠟ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠥ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ