ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ LED ᠳ᠋ᠧᠩ
2017.08.25 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠄ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ <15079160827>

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄ ZL201320082216.8  

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ : ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ  

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠭᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ <201320082216.8> ) ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠤᠭᠯᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ LED ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ LED ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠷ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠣᠷᠲᠣᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ LED ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠡᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠦᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠡᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠦᠭᠤᠷ ᠢ  ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠴᠣᠭᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠵᠦᠵᠢᠶᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠶ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠰ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ LED ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ‍ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠂ ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠦᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠥ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ