ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ
ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠡᠭᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ
2017.08.30 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠄ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄ <2014105454458>

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠄  ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ <18326801875>

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠭᠬᠦ

ᠲᠤᠰ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ  ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠡᠭᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ( ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ <201410545445.8> ) ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠟ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠥᠶᠥᠳᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠦᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠡᠩᠬᠡᠷᠬᠡᠯᠢᠭ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠡᠭᠴᠡ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠴᠢᠷᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠂ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠥ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ