ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ
ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠰᠤᠩᠬᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ
2017.08.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠄ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ <15597190312>

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄ CN201320411093.8

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠭᠬᠦ

ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠰᠤᠩᠬᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯ  ᠲᠠᠶ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ; ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠷ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ; ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ; ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ; ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠢᠡᠵᠢᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠟ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ; ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠪᠢᠯᠲᠤ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠥ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ