ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ
ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ FGF21 ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
2017.08.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠄ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ <18249636785>

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄ <201410418651.2>

ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠄ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠄ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠣᠷᠣᠬᠤ

ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ FGF21 ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠟᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠺᠸᠲ᠋ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠄ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠶ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠩ ᠳᠤ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠬᠡᠴᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠢᠭᠡᠢ ;  xng/ml<FGF21<yng/mll
      ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠥ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠶ ᠂ P<0.05; ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠂P<0.05; ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠂ ᠃ r=0.659,p=0.005; ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ r=0.005,p=0.979᠃
     ᠲᠤᠰ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠟ᠤ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠥ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣ ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠟ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠟ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠺᠧᠲ᠋ᠤᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ xng/ml<FGF21<yng/ml

ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠥ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ